trešdiena, 2012. gada 4. aprīlis

Plenēra nolikums

LatviskiEnglishPусский


Liepājas mākslas galerija „Klints”
sadarbībā ar Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi
rīko 17.starptautisko gleznotāju
un zīmētāju plenēru ”Pilsēta un Jūra”

2012. gada. 9. – 14. jūlijs

Plenēra nolikums:
Plenērs notiks, kā parasti, jūlija sākumā un iekļausies Liepājā rīkotajos Jūras svētkos. Šīgada plenēra satura moto ir Liepājas marīna' 12". Plenērs veltīts Liepājas jūrmalai un ostai. Tās ir divas svarīgākās vērtības, kas nosaka Liepājas raksturu vakar, šodien un arī rīt. Plenēra noslēguma izstāde paredzēta jaunā vietā- Kūrmājas prospekta galā pašā jūras malā. Programmā paredzēts arī konkurss un godalgas. No atlasītajiem darbiem tiks veidota ceļojošā izstāde un katalogs. Vizuāla informācija par galerijas „Klints” darbību www.klints.liepaja.lv. Plenērā aicināti piedalīties gleznotāji un zīmētāji, kuri var radoši darboties publiskā telpā un, kuriem saistošs marīnas žanrs.

Rīkotāju atbildība:
* mākslinieki tiek nodrošināti ar naktsmājām studentu viesnīcā (divvietīgas un trīsvietīgas istabas),
* ēdināšana trīs reizes dienā,
* darba materiāli (daļēji),
* darba telpas,
* ekskursijas un izbraucieni uz Liepājas novadu,
* publicitāte un sadarbības iespējas ar galeriju.

Dalībnieku atbildība:
* ceļš turp un atpakaļ (ierašanās 8.jūlijā, izbraukšana 15.jūlijā),
* savas radošās darbības prezentācija,
* piedalīšanās noslēguma izstādē ar plenērā tapušajām gleznām,
* pēc plenēra viens-divi darbi paliek rīkotāju īpašumā (atkarībā no tehnikas un izmēra).

Plānotais dalībnieku skaits: 25 mākslinieki.

Pieteikšanās līdz 2012. gada 1. jūnijam.
Pieteikumam jāpievieno:
* CV,
* vizuālais materiāls.

Pieteikumu adresēt:
Galerija Klints
Palangas iela 13, Liepāja LV 3401
E-pasts: klints_galerija@yahoo.com
Tel. +371 26156661 (Aivars)

Atbilde par iespēju piedalīties plenērā
"Liepājas Marīna ’12" tiks nosūtīt līdz 10. jūnijam.

Plenēra nolikums angliski

LatviskiEnglishPусский


Angļu valodā iztulkots ar translate.google.com:
Liepaja Art Gallery "Klints"
in cooperation with the city of Liepaja Culture Department
17 th International Exhibition organized by the painter
draftsman and plein air "City and Sea"
The 2012th year. The ninth - 14. July

Plein Air Regulations:
Plein Air will be held, as usual, in early July and feed into the Sea Festival, organized by Liepaja. This year's plenary session content is the motto of Liepaja Marine's 12 ". Plein air dedicated to the sea coast and the port of Liepaja. These are the two most important values ​​that determine the nature of Liepaja yesterday, today and tomorrow as well. Plein air for the final exhibition at the new-deal prospectus Kurmajas shore of the sea. In for the contest and prizes. The selected works will be made by the traveling exhibition and catalog. visual information on the galleries 'Rock' activities www.klints.liepaja.lv. Plein Air painters are invited to participate and draftsman who can work creatively in public and, by binding Marina genre.

The organizers:
* Artists are provided with hostel accommodations (double and triple rooms),
* Food and drink three times a day
* The material (in part),
* Working space,
* Trips and tours to the Liepaja region,
* Publicity and opportunities for collaboration with the gallery.

Liability of Members:
* Return journeys (July 8, arrival, departure July 15)
* Presentation of your creative work,
* Participation in the final exhibition of plein air paintings in this event,
* After the plenary session one-two works remain the organizers property (depending on size and equipment).

The planned number of participants: 25 artists.

Application to 2012. On the first June.
Application must include:
* CV,
* Visual material.

The application addressed to:
Rock Gallery
Palanga street 13, Liepaja LV 3401
E-mail: klints_galerija@yahoo.com
Tel. 371 26156661 (Aivars)

The answer for the opportunity to participate in plenary
"Liepaja Marina '12" will be sent to 10. June.

Plenēra nolikums krieviski

LatviskiEnglishPусский


Nolikums krievu valodā tulkots ar translate.google.com:
Художественная галерея "Klints" Лиепаи
в сотрудничестве с Департаментам культуры города Лиепая
организует 17-й международный пленэр "Город и море"
9 - 14 июль 2012 год

Правила пленэра:
Пленэр пройдет, как обычно, в начале июля в Праздник моря. Тема пленера - марина Лиепаи 2012. Пленэр посвященный берегу моря и порта Лиепая. Это два самых важных ценностей, которые определяют характер Лиепаи вчера, сегодня и завтра. Приглашаем художников которым интересен этот жанр.


Организаторы гарантируют:
* Художникам предоставляется общежитие (двухместные и трехместные номера),
* питания три раза в день
* материалы (частично),
* мастерские,
* Экскурсии и туры в регионе Лиепаи,
* Реклама и возможности для сотрудничества с галереей.

Ответственность участников:
* транспорт на место пленера (8 июля, прибытие, отправление 15 июля),
* Представление вашей творческой работы,
* Участие в выставке,
* После пленера один-два работы остаются организаторам (в зависимости от размеров и техники).

Планируемое количество участников: 25 художников.

Заявка на пленер до 1 июня,
заявка должна включать:
* CV,
* Визуальный материал.

Адресс:
"Klints" галерея
у. Палангас 13, Лиепая LV 3401
Электронная почта: klints_galerija@yahoo.com
Тел. 00371 26156661 (Айварс)

Ответ на возможность принять участие в пленeре
"Лиепая Марина '12" будет направлено 10 июня.

17. gleznotāju un zīmētāju plenērsLiepājas mākslas galerija „Klints”

sadarbībā ar Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi
rīko 17.starptautisko gleznotāju
un zīmētāju plenēru ”Pilsēta un Jūra”

2012. gada. 9. – 14. jūlijs

Plenēra nolikums:
Plenērs notiks, kā parasti, jūlija sākumā un iekļausies Liepājā rīkotajos Jūras svētkos. Šīgada plenēra satura moto ir Liepājas marīna' 12". Plenērs veltīts Liepājas jūrmalai un ostai. Tās ir divas svarīgākās vērtības, kas nosaka Liepājas raksturu vakar, šodien un arī rīt. Plenēra noslēguma izstāde paredzēta jaunā vietā- Kūrmājas prospekta galā pašā jūras malā. Programmā paredzēts arī konkurss un godalgas. No atlasītajiem darbiem tiks veidota ceļojošā izstāde un katalogs. Vizuāla informācija par galerijas „Klints” darbību www.klints.liepaja.lv. Plenērā aicināti piedalīties gleznotāji un zīmētāji, kuri var radoši darboties publiskā telpā un, kuriem saistošs marīnas žanrs.

Rīkotāju atbildība:
* mākslinieki tiek nodrošināti ar naktsmājām studentu viesnīcā (divvietīgas un trīsvietīgas istabas),
* ēdināšana trīs reizes dienā,
* darba materiāli (daļēji),
* darba telpas,
* ekskursijas un izbraucieni uz Liepājas novadu,
* publicitāte un sadarbības iespējas ar galeriju.

Dalībnieku atbildība:
* ceļš turp un atpakaļ (ierašanās 8.jūlijā, izbraukšana 15.jūlijā),
* savas radošās darbības prezentācija,
* piedalīšanās noslēguma izstādē ar plenērā tapušajām gleznām,
* pēc plenēra viens-divi darbi paliek rīkotāju īpašumā (atkarībā no tehnikas un izmēra).

Plānotais dalībnieku skaits: 25 mākslinieki.

Pieteikšanās līdz 2012. gada 1. jūnijam.
Pieteikumam jāpievieno:
* CV,
* vizuālais materiāls.

Pieteikumu adresēt:
Galerija Klints
Palangas iela 13, Liepāja LV 3401
E-pasts: klints_galerija@yahoo.com
Tel. +371 26156661 (Aivars)

Atbilde par iespēju piedalīties plenērā
"Liepājas Marīna ’12" tiks nosūtīt līdz 10. jūnijam.

Angļu valodā iztulkots ar translate.google.com:
Liepaja Art Gallery "Klints"
in cooperation with the city of Liepaja Culture Department
17 th International Exhibition organized by the painter
draftsman and plein air "City and Sea"
The 2012th year. The ninth - 14. July

Plein Air Regulations:
Plein Air will be held, as usual, in early July and feed into the Sea Festival, organized by Liepaja. This year's plenary session content is the motto of Liepaja Marine's 12 ". Plein air dedicated to the sea coast and the port of Liepaja. These are the two most important values ​​that determine the nature of Liepaja yesterday, today and tomorrow as well. Plein air for the final exhibition at the new-deal prospectus Kurmajas shore of the sea. In for the contest and prizes. The selected works will be made by the traveling exhibition and catalog. visual information on the galleries 'Rock' activities www.klints.liepaja.lv. Plein Air painters are invited to participate and draftsman who can work creatively in public and, by binding Marina genre.

The organizers:
* Artists are provided with hostel accommodations (double and triple rooms),
* Food and drink three times a day
* The material (in part),
* Working space,
* Trips and tours to the Liepaja region,
* Publicity and opportunities for collaboration with the gallery.

Liability of Members:
* Return journeys (July 8, arrival, departure July 15)
* Presentation of your creative work,
* Participation in the final exhibition of plein air paintings in this event,
* After the plenary session one-two works remain the organizers property (depending on size and equipment).

The planned number of participants: 25 artists.

Application to 2012. On the first June.
Application must include:
* CV,
* Visual material.

The application addressed to:
Rock Gallery
Palanga street 13, Liepaja LV 3401
E-mail: klints_galerija@yahoo.com
Tel. 371 26156661 (Aivars)

The answer for the opportunity to participate in plenary
"Liepaja Marina '12" will be sent to 10. June.

Nolikums krievu valodā tulkots ar translate.google.com:
Художественная галерея "Klints" Лиепаи
в сотрудничестве с Департаментам культуры города Лиепая
организует 17-й международный пленэр "Город и море"
9 - 14 июль 2012 год


П
равила пленэра:
Пленэр пройдет, как обычно, в начале июля в Праздник моря. Тема пленера - марина Лиепаи 2012. Пленэр посвященный берегу моря и порта Лиепая. Это два самых важных ценностей, которые определяют характер Лиепаи вчера, сегодня и завтра. Приглашаем художников которым интересен этот жанр.


Организаторы гарантируют:
* Художникам предоставляется общежитие (двухместные и трехместные номера),
* питания три раза в день
* материалы (частично),
* мастерские,
* Экскурсии и туры в регионе Лиепаи,
* Реклама и возможности для сотрудничества с галереей.


Ответственность участников:
* транспорт на место пленера (8 июля, прибытие, отправление 15 июля),
* Представление вашей творческой работы,
* Участие в выставке,
* После пленера один-два работы остаются организаторам (в зависимости от размеров и техники).


Планируемое количество участников: 25 художников.

Заявка на пленер до 1 июня,
заявка должна включать:
* CV,
* Визуальный материал.


Адресс:
"Klints" галерея
у. Палангас 13, Лиепая LV 3401
Электронная почта: klints_galerija@yahoo.com
Тел. 00371 26156661 (Айварс)

Ответ на возможность принять участие в пленeре
"Лиепая Марина '12" будет направлено 10 июня.